Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση

Συντήρηση & ανακατασκευές:

Σε κάθε έργο συντήρησης που αναλαμβάνει η Nicon, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε πελάτη, βάσει της οποίας αναπτύσσεται και καταγράφεται ο χρόνος απόκρισης, το αντικείμενο και τα κόστη των συγκεκριμένων εργασιών, ο τρόπος ενημέρωσης και έγκρισης, ώστε να υλοποιούνται στο ακέραιο και εντός του προβλεπόμενου χρόνου τα συμφωνηθέντα, με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του.

Η εταιρεία με την εμπειρία και τα ικανά στελέχη της παρέχει:

 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης.
 • Τακτικό έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Πολιτική ορθής εκτέλεσης εργασιών προληπτικής συντήρησης.
 • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση για κάλυψη αιφνίδιων βλαβών.
 • Αναβάθμιση ή επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων.

 

Για κάθε έργο συγκροτούνται ομάδες ετοιμότητας, που επανδρώνονται με τις απαιτούμενες ειδικότητες, για να επιτευχθεί άμεσα και αποτελεσματικά ο επιθυμητός στόχος.

Η Nicon προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης όποτε προκύψει ανάγκη, ανταποκρινόμενη σε κλήσεις για έκτακτες επεμβάσεις μέσω του βλαβοληπτικού κέντρου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη συντήρηση:

 

 • οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης
 • εγκαταστάσεων αερισμού, φωτισμού και κίνησης
 • υποσταθμών μέσης τάσης
 • συστημάτων και δικτύων ασθενών ρευμάτων
 • BMS
 • δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης